ผลิตภัณฑ์ตำบล
สับปะรดสวี
104517
30 พฤศจิกายน 542

สับปะรดสวี