กองคลัง
 • นางชัญญานุช จินตวร

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร.0897244052

 • นางกาญจนา สัสดีเมือง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวจตุพร เมืองพรหม

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

 • นางสาวรมย์ชลี จันทร์เหลือง

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางเพ็ญศรี พลารชุน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวเกสรา นิตยา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน