สำนักปลัดอบต.
 • นางกรวิภา ทักษิณ

  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
  โทร. 098-561-4795

 • นางโสภา ชลารัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางนิภาพร ยินดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวมินทร์ลดา ผลสุข

  นิติกรชำนาญการ

 • นางสาวสุมาลี วิเศษศิริ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาววันเพ็ญ ชูวงศ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวนันทิยา วงศ์สุวัฒน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศศิชม จินาไหม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายสุรชัย คิ้วเจริญ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุนันท์ จันทร์ตรี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายพงษ์ศักดิ์ วีระสุนทร

  ยาม

 • นายวีรศักดิ์ บุญมา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวิษณุ จันทร์สวัสดิ์

  คนงาน

 • นายพิสิทธิ์ ฉงวน

  คนงาน

 • -ว่าง

  คนงาน