มัลติมีเดีย
ท่องเที่ยว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
8 กุมภาพันธ์ 2562