กองช่าง
 • นายสำราญ เกษรินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.0980145008

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา ปง./ชง.

 • -ว่าง-

  นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.

 • นายพิรมิตร โปตะการักษ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสันติ จันทรเวช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

 • นายสมพงษ์ รอดนาโพธิ์

  คนงาน

 • นายธนวัฒน์ สมตน

  คนงาน