คณะผู้บริหาร
 • นายธวัชชัย ซื่อสัตย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0892908776

 • นายนิเทพ ฉงวน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0936790849

 • นายวัฒนะ เกตุงาม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0878826505

 • นายกมล นุ้ยสุข

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0954195972