สมาชิก อบต.
 • นายประยงค์ เพชรวรรณ

  ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0854769799

 • นายอดิศักดิ์ ผลพฤกษา

  รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0875931338

 • นางสาวสุริย์อาภา พิพัฒสินสกุล

  ส.อบต.หมู่ที่ 1 ตำบลสวี

 • นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสมยศ

  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลสวี

 • นายอดิศักดิ์ ผลพฤกษา

  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลสวี

 • นายสามารถ เหล่าสุข

  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลสวี

 • นายบุญสม เพิ่มพูล

  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก

 • นายพล พัฒชนะ

  ส.อบต.หมู่ที่1 ตำบลปากเเพรก

 • นางสาวสมศรี สมตน

  ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตำบลปากแพรก

 • นายฤกษ์ชัย หัตถา

  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ตำบลปากเเพรก

 • นายวีระศักดิ์ เมืองฉิม

  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก

 • นายประยงค์ เพชรวรรณ

  ส.อบต.หมู่ที่ 6 ตำบลปากเเพรก