หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสุรีรัตน์ จามิกรณ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
  โทร. 0926436340

 • นางกรวิภา ทักษิณ

  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
  โทร. 098-561-4795

 • นางชัญญานุช จินตวร

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร. 0918218850

 • นายสำราญ เกษรินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร. 0980145008

 • นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงมณี

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  โทร. 0640196446