ภาพกิจกรรม
ขอความร่วมมือจัดทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างสะพานคอกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่าบนเส้นทางสายปากเเพรก-วิสัยใต้
348
5 เมษายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม 4 เมษายน 2566 ประมวลภาพการประชุมเรื่องขอความร่วมมือจัดทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างสะพานคอกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสวีเฒ่าบนเส้นทางสายปากเเพรก-วิสัยใต้ ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลสวี องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี