ภาพกิจกรรม
ทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวีและบัตรเลือกตั้งสมาชิิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
264
11 เมษายน 2566

 ประมวลภาพการทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวีและบัตรเลือกตั้งสมาชิิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ในการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทำลายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี