ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2566
167
26 มิถุนายน 2566

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน 

ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 

ประกอบด้วยกิจกรรม

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ เผยเเพร่สื่อเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

-เสียงตามสาย

-เพจ อบต.สวี

-เว็ปไซสืหน่วยงาน 

2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

3. กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด (สวมเสื้อสีขาว)