ภาพกิจกรรม
ช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวเปราะบาง
119
7 กรกฎาคม 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้รับเกียรติจากเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียนสวีวิทยา และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าช่วยเหลือมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพให้เด็กหญิงศศิวิมล เทพเรือง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวีวิทยา อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสวี (เด็กที่มาจากครอบครัวเปราะบาง อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ประสบความยากลำบาก)​