ภาพกิจกรรม
กิจกรรมขึ้นผ้าห่มพระบรมธาตุสวี 《2》
220
1 สิงหาคม 2566

กิจกรรมขึ้นผ้าห่มพระบรมธาตุสวี