ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมแลละจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปี 2566
16
8 พฤศจิกายน 2566