ความรับผิดทางละเมิด
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
15 พฤศจิกายน 2565

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
11 พฤศจิกายน 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
11 พฤศจิกายน 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การสอบข้อเท็จจริงที่มีผลจากการตรวจสอบของ สตง.ที่ กค 0406.2/ว.1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550
10 พฤศจิกายน 2565

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริงที่มีผลจากการตรวจสอบของ สตง.ที่ กค 0406.2/ว.1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย
10 พฤศจิกายน 2565

140


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการบรรยายความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
9 พฤศจิกายน 2565

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการบรรยายความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง
9 พฤศจิกายน 2565

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามสำนวนประเภทต่างๆ
2 พฤศจิกายน 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามสำนวนประเภทต่างๆ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย จากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
20 กันยายน 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย จากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง
17 พฤษภาคม 2565

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก.
17 พฤษภาคม 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
23 มีนาคม 2565

129


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ซักซ้อมแนวปฏิบัติ%20กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
10 มีนาคม 2565

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบฯ2539
7 มีนาคม 2565

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบฯ2539 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางเเพ่ง
3 มีนาคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางเเพ่ง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9 กุมภาพันธ์ 2565

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางพิจารณาเรื่องอายุความ
29 มกราคม 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางพิจารณาเรื่องอายุความ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
27 มกราคม 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ความรับผิดทางเเพ่ง กรมบัญชีกลาง
19 มกราคม 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ความรับผิดทางเเพ่ง กรมบัญชีกลาง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ