ประมวลจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 2566

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 2566

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 2566

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
30 พฤศจิกายน 2566

158


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 2566

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติ DOs & Donts
30 พฤศจิกายน 2566

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติ DO & Don't ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 2566

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ