การเลือกตั้ง
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 5/2566
11 กรกฎาคม 2566

70


พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (21) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง 

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
11 กรกฎาคม 2566

81


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
11 กรกฎาคม 2566

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
11 กรกฎาคม 2566

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
11 กรกฎาคม 2566

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัั้งว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
11 กรกฎาคม 2566

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัั้งว่าด้วยการดำเนินคดีเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
11 กรกฎาคม 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
11 กรกฎาคม 2566

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
11 กรกฎาคม 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
11 กรกฎาคม 2566

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565
11 กรกฎาคม 2566

71


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ
11 กรกฎาคม 2566

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ