รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
30 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
30 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
27 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ
27 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
12 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
1 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
5 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
9 เมษายน 2564

0


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
7 เมษายน 2564

0


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวี 

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
7 เมษายน 2564

0


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ปี 2561 (ป.ค.4)
30 พฤศจิกายน 544

0


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
30 พฤศจิกายน 544

0


เอกสารแนบ
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร์มาศ ที่1
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร์มาศที่1

เอกสารแนบ
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร์มาศ ที่2
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร์มาศ ที่2

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

0


 
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ประจำปี 2561
เอกสารแนบ