รายงานผลโครงการก่อสร้าง
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564
18 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รูปงานก่อสร้างถนน สายควนคีรี ดอนทราย ม.3 ตำบลสวี
8 เมษายน 2565

0


งบประมาณ 2,500,000 บาท กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 602 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร

รูปงานก่อสร้างถนนเขาวัว ควนคีรี หมู่ 3 ตำบลสวี
8 เมษายน 2565

0


งบประมาณ 481500 บาท ระยะทาง 137 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 685 ตารางเมตร

รูปงานก่อสร้างถนนซอย โพธิ์ศรี 2 หมู่ 2 ตำบลสวี
8 เมษายน 2565

0


งบประมาณ 435000 บาท กว้าง 4  เมตร ระยะทาง 158  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

รูปงานก่อสร้างถนน สายห้วยแร่ ควนสวี หมู่ 1 หมู่ 2 ตำบลสวี
8 เมษายน 2565

0


งบประมาณในการก่อสร้าง 4953000  บาท กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1290 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6450 ตารางเมตร 

รูปงานก่อสร้างถนนสายเทพสถิตน์ หมู่ 2 ตำบลสวี
8 เมษายน 2565

0


งบประมาณ 3222000 บาท กว้าง 5  เมตร ระยะทาง 814 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4050 ตารางเมตร

รูปลาดยาง สายพะงุ้น-เขาน้อย
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปลาดยาง สายพะงุ้น-เขาน้อย

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน เขาน้อย-ท้ายนา
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน เขาน้อย-ท้ายนา

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน เขาวัว-ควนคีรี
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน เขาวัว-ควนคีรี

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน เขาสวี 1
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน เขาสวี 1

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน เขาสวี 2
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน เขาสวี 2

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน เขาสวี-ควนสวี
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน เขาสวี-ควนสวี

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ควนกลอย 1
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ควนกลอย 1

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ควนกลอย 2
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ควนกลอย 2

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ควนกลอย-เขาน้อย
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ควนกลอย-เขาน้อย

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ควนคีรี-ช่องงาย
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ควนคีรี-ช่องงาย

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ควนพัฒนา 1
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ควนพัฒนา 1

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน คสล.โพธิ์ศรี
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน คสล.โพธิ์ศรี

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ชลประทาน
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ชลประทาน

เอกสารแนบ
รูปส่งงาน ซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี
30 พฤศจิกายน 542

0


รูปส่งงาน ซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี

เอกสารแนบ