ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

---------------------------------------------

  1. สภาพทั่วไป

     1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  

          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอสวี  หมู่ที่  4  ตำบลสวี  เส้นทางคมนาคมในการติดต่อสื่อสารระหว่างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี   กับศาลากลางจังหวัดชุมพรเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวี   มีเนื้อที่โดยประมาณ  56  ตารางกิโลเมตร

 

                       ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลครน    ตำบลวิสัยใต้        ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลนาโพธิ์

                       ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าหิน  ตำบลด่านสวี       ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลทุ่งระยะ

   

1.2   ภูมิประเทศ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ

ทำการเกษตร  โดยมีแม่น้ำสวีอยู่ทางทิศใต้เป็นแนวติดต่อกับตำบลนาโพธิ์และมีคลองพะงุ้นอยู่ทางทิศเหนือ

เป็นแนวเขตติดต่อกับตำบลครน 

 

      1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                   ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น  อากาศเปลี่ยนไปตามฤดู  ซึ่งมี 2 ฤดู ดังนี้

                    ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนอากาศร้อน บางครั้งอาจมีฝนตกสลับบ้าง  บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อให้ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า”พายุฤดูร้อน”

                   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม  ฝนตกมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมแต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

 

      1.4  ลักษณะของดิน

                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 

  1.   แหล่งน้ำธรรมชาติ

-     ลำน้ำ                              17       แห่ง

-     บึงหนอง                           10       แห่ง

-     คลอง                                2      แห่ง                       

              แหล่งน้ำสร้างขึ้น

-     ฝาย                                  7      แห่ง

-     บ่อน้ำตื้น                           130    แห่ง

-     บ่อบาดาล/บ่อโยก(ใช้งานได้)      4       แห่ง

-     ประปาหมู่บ้าน                    7       แห่ง

-     ประปาภูมิภาค                     3       แห่ง

      1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

               ลักษณะของไม้เป็นพืชสวน 70 % ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์/ป่ายชายเลน 30%

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

สภาพทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

0


สภาพทั่วไป

                2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ตำบล

ชื่อผู้นำ

                      (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

 
 

1

บ้านวัดสวี

ต.สวี

นายชัยยุทธ พุ่มคง

 

2

บ้านควนพัฒนา

ต.สวี

นายพิเขษฐ์  ฉงวน

 

3

บ้านพะงุ้น

ต.สวี

นายสุวิทย์  วงส์สุวัฒน์

 

4

บ้านแหลมปอ

ต.สวี

นายสมบูรณ์  ศรีสินธ์

 

1

บ้านไร่ล่าง

ต.ปากแพรก

นายกิติศักดิ์  ส่งข่าว

 

2

บ้านโพธิ์ศรี

ต.ปากแพรก

นายณัทธณกร  ช่วยเต็ม

 

3

บ้านโขยง

ต.ปากแพรก

นายวิโรจน์  สมตน

 

4

บ้านคอคด

ต.ปากแพรก

นายกำแหง เยาวพักตร์

 

5

บ้านเชิงคีรี

ต.ปากแพรก

นายพนัส  ผุดเพชรแก้ว (กำนัน)

 

6

บ้านในไร่

ต.ปากแพรก

นายธีระเดช  รุ่งเรือง

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

2.2 การเลือกตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีเขตการเลืองตั้ง จำนวน 1 เขต และมี10หน่วยการเลือกตั้ง โดยมีนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 20 คน

 

3.ประชากร

                          ประชากรทั้งสิ้น  4,583 คน  แยกเป็นชาย  2,271 คน      แยกเป็นหญิง  2,302  คน 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  81.93  คน/ตารางกิโลเมตร    ประกอบด้วยครัวเรือนทั้งสิ้น 1,767  ครัวเรือน

 

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ตำบล

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านวัดสวี

ต.สวี

๑79

210

198

408

2

บ้านควนพัฒนา

ต.สวี

๓44

406

4๐4

810

3

บ้านพะงุ้น

ต.สวี

322

4๓0

429

859

4

บ้านแหลมปอ

ต.สวี

390

๕25

๕33

๑,๐58

1

บ้านไร่ล่าง

ต.ปากแพรก

137

203

2๐4

4๐7

2

บ้านโพธิ์ศรี

ต.ปากแพรก

11๒

139

134

273

3

บ้านโขยง

ต.ปากแพรก

4๒

61

59

120

4

บ้านคอคด

ต.ปากแพรก

45

56

57

113

5

บ้านเชิงคีรี

ต.ปากแพรก

133

167

1๘3

350

6

บ้านในไร่

ต.ปากแพรก

6๓

84

101

185

รวม

1,767

2,๒81

2,๓02

4,583

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


สภาพทางเศรษฐกิจ

1  อาชีพ   องค์การบริหารส่วนตำบลสวี         สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับทำการเกษตร      ราษฎรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทำสวนยาง  ปาล์ม  สวนกาแฟ  สวนมะพร้าว  และสวนสับปะรด ซึ่งเป็นชื่อเสียงของอำเภอสวี

รายได้ของประชากรต่อครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ    25,000  บาท/คน  ต่อปี

                  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-     ปั๊มน้ำมัน                  2        แห่ง                     -    ลานเพาะกล้ายาง    3    แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม                    2        แห่ง       -   บริษัท  ทศท.คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ร้านเหล็กดัด                               2        แห่ง

- อู่ซ่อมรถยนต์                              1        แห่ง

- ร้านรับซื้อยางแผ่น                         2        แห่ง

- โรงแรม                                      2        แห่ง

- สถานตรวจสภาพรถ/ต่อทะเบียน        3         แห่ง

-     ตลาดนัด                                1         แห่ง

      7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

             7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

             มี 2 ตำบล จำนวน 10  หมู่บ้าน ประกอบด้วย

             1.บ้านวัดสวี                 หมู่ที่ 1  ตำบลสวี 

             2.บ้านควนพัฒนา           หมู่ที่ 2  ตำบลสวี

             3.บ้านพะงุ้น                หมู่ที่ 3  ตำบลสวี

             4.บ้านแหลมปอ             หมู่ที่ 4  ตำบลสวี

             1.บ้านไร่ล่าง                หมู่ที่ 1  ตำบลปากแพรก

             2.บ้านโพธิ์ศรี                หมู่ที่ 2  ตำบลปากแพรก

             3.บ้านโขยง                 หมู่ที่ 3  ตำบลปากแพรก

             4.บ้านท่านา                หมู่ที่ 4  ตำบลปากแพรก

             5.บ้านเชิงคีรี                หมู่ที่ 5  ตำบลปากแพรก

             6.บ้านในไร่                  หมู่ที่ 6  ตำบลปากแพรก

             7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

                       ในปัจจุบันประชาชนของตำบลสวี และตำบลปากแพรก  ประกอบอาชีพ

        ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำสวนผลไม้  สวนมะพร้าว  สานปาล์ม

        สวนยางพารา สวนสับปะรด ฯลฯ

             7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                            มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร  ได้แก่ลำน้ำ,ลำห้วย  จำนวน 17  แห่ง

             บึงหนอง 10  แห่ง  คลอง  2  สาย ,ฝาย 7  แห่ง

             7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

                           ประชากรในตำบลใช้ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล ,ระบบประปาหมู่บ้าน

             และระบบประปาภูมิภาค

8 ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

8.1    วัด 6    แห่ง       

         1. วัดบ้านไร่วนาราม  ม.1 ต.ปากแพรก   4. วัดพระบรมธาตุสวี  ม.1 ต.สวี

         2. วัดเชิงคีรี  ม.5  ต.ปากแพรก             5. วัดพะงุ้น ม.3 ต.สวี

         3. วัดดอนสะท้อน  ม.6 ต.ปากแพรก       6. วัดแหลมปอ ม.4 ต.สวี

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ  คือวัดพระบรมธาตุสวี  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  มีความงดงามเช่นเดียวกับพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช     ได้ก่อตั้งสมัย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 8 และได้กำหนดให้วัดพระธาตุสวีเป็น “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ด้านการท่องเที่ยว 

8.2    ประเพณีและงานประจำปี

          - ประเพณีวันสงกรานต์

          - ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ

          - ประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอสวี และลอยกระทง

 8.3    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

                ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90  พูดภาษาใต้

 8.4    สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                ประชาชนในตำบลปลูกสับปะรด เป็นอาชีพเสริม  และเป็นของฝากของที่ระลึก

      9 ข้อมูลอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ  คือวัดพระบรมธาตุสวี  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  มีความงดงามเช่นเดียวกับพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช     ได้ก่อตั้งสมัย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 8 และได้กำหนดให้วัดพระธาตุสวีเป็น “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ด้านการท่องเที่ยว 

 

สภาพทางสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0


4.สภาพทางสังคม

         4.1 การศึกษา

                             จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรอายุ 16-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ 6-14  ปี  ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้ เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า  และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ  ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ อบต.ได้สนับสนุนครูจ้างสอน การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

                             โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่อบต.

                                      1.โรงเรียนวัดแหลมปอ

                                      2.โรงเรียนวัดพะงุ้น

                                      3.โรงเรียนวัดเชิงคีรี

         4.2 สาธารณสุข

                             ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน  เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ – ปาก –เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก  มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหาคือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นหระจำทุกปี จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน  บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอและประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา

         4.3 อาชญากรรม

                             องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารสวนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่อยู่อย่างจำกัด  คือการติดกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

         4.4 ยาเสพติด

                             ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี องค์การบริหารส่วนตำบลมีการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา  มีผู้นำท้องถิ่น สอดส่องดูแลเป็นประจำ การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้

         4.5 การสังคมสงเคราะห์

                             องค์การบริหารสวนตำบลสวี  ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

                             (1)ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

                            (2)รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

                             (3)ประสานการทำบัตรคนพิการ

                             (4)ตั้งโครงการปรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

5  การบริการพื้นฐาน

1 การคมนาคม

               เส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินและลูกรัง

               ถนนลาดยาง               11          สาย    ระยะทางรวม    31,100          เมตร

               ถนนคอนกรีต              13          สาย    ระยะทางรวม      5,370         เมตร

               ถนนลูกรัง                   17          สาย    ระยะทางรวม    46,900         เมตร

        2 .การโทรคมนาคม

-โทรศัพท์สาธารณะ  8   แห่ง      -  สถานีโทรคมนาคมอื่น  4  แห่ง  AIS,DTAC

3. การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  10   หมู่บ้าน  

 

การบริการพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

               เส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินและลูกรัง

               ถนนลาดยาง               11          สาย    ระยะทางรวม    31,100         เมตร

               ถนนคอนกรีต              13          สาย    ระยะทางรวม      5,370         เมตร

               ถนนลูกรัง                   17          สาย    ระยะทางรวม    46,900         เมตร

2. การโทรคมนาคม

     - โทรศัพท์สาธารณะ  8   แห่ง     

     - สถานีโทรคมนาคมอื่น  4  แห่ง  AIS,DTAC

3. การไฟฟ้า

      จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  10   หมู่บ้าน  

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

    -     ลำน้ำ                                17       แห่ง

    -     บึงหนอง                           10       แห่ง

    -     คลอง                                  2      แห่ง                       

5. แหล่งน้ำสร้างขึ้น

    -  ฝาย                                  7           แห่ง

    -  บ่อน้ำตื้น                           130      แห่ง

    -  บ่อบาดาล/บ่อโยก(ใช้งานได้)      4      แห่ง

    -  ประปาหมู่บ้าน                    7       แห่ง

    -  ประปาภูมิภาค                     3       แห่ง

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ  คือวัดพระธาตุสวี  ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า  มีความงดงามเช่นเดียวกับพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช     ได้ก่อตั้งสมัย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 8 และได้กำหนดให้วัดพระธาตุสวีเป็น “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ด้านการท่องเที่ยว 

          มวลชนจัดตั้ง

               -     ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวี  ตำบลปากแพรก

               -     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)                     

-          คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล  (กพสต.)                  1    คณะ

-          ชมรม อสม.ตำบลสวี  ตำบลปากแพรก