วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                                      “ ตำบลน่าอยู่  สาธารณูปโภคพื้นฐานมั่นคง  ส่งเสริมเศรษฐกิจ 

                                        เพิ่มคุณภาพชีวิตและการศึกษา      พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ”

 

พันธกิจ

1.      สร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2.     ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

3.     พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.     พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

5.     พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

6.     พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.     พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.      การคมนาคม  โทรคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  มีไฟฟ้าและประปาทั่วถึงทุกครัวเรือน

2.     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.     เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.     ประชาชนได้รับการบริการสะดวก  รวดเร็ว ในการรับบริการ

5.     ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ให้ครัวเรือนมีรายได้อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ

6.     ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.     มีทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ