มุมงานการเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
4 เมษายน 2565

234


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
2 กันยายน 2564

234


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ได้ที่นี่  

เอกสารแนบ
กฎหมาย/ระเบียบฯ/หนังสือสั่งการ
16 สิงหาคม 2564

231


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมาย/ระเบียบฯ/หนังสือสั่งการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.)
13 สิงหาคม 2564

412


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.)
13 สิงหาคม 2564

1385


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ก.อบต.) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งการปฏิบัติราชการ
4 มิถุนายน 2564

521


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งการปฏิบัติราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4 มิถุนายน 2564

290


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
4 มิถุนายน 2564

266


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.สวี แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 เมษายน 2564

401


ประกาศ อบต.สวี แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่ง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการตามโครงสร้างอบต.สวี
29 เมษายน 2564

42


คำสั่ง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการตามโครงสร้างอบต.สวี

ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA 2021
27 เมษายน 2564

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA 2021 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคล พ.ศ. 2542
30 พฤศจิกายน 542

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคล พ.ศ. 2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรม
30 พฤศจิกายน 542

193


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรม ได้ที่นี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
30 พฤศจิกายน 542

215


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ