แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565
1 เมษายน 2565

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประมาณการรายรับ ประจำปี 2565
1 เมษายน 2565

199


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประมาณการรายรับ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองช่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64-มี.ค.64
6 พฤษภาคม 2564

241


แผนใช้จ่ายเงินรวม  (กองช่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64-มี.ค.64

เอกสารแนบ
แผนใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63
6 พฤษภาคม 2564

261


แผนใช้จ่ายเงินรวม  (กองคลัง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63

เอกสารแนบ
แผนใช้จ่ายเงินรวม (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63
6 พฤษภาคม 2564

242


แผนใช้จ่ายเงินรวม  (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63
6 พฤษภาคม 2564

261


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64
6 พฤษภาคม 2564

276


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64
6 พฤษภาคม 2564

232


แผนการใช้จ่ายเงินรวม (กองคลัง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (กองช่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63
6 พฤษภาคม 2564

270


แผนการใช้จ่ายเงินรวม (กองช่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64
6 พฤษภาคม 2564

305


แผนการใช้จ่ายเงินรวม (สำนักปลัด) งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
29 เมษายน 2564

264


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
30 พฤศจิกายน 542

246


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
30 พฤศจิกายน 542

266


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3
30 พฤศจิกายน 542

292


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

เอกสารแนบ