มาตรการภายในหน่วยงานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
8 มีนาคม 2566

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
10 กุมภาพันธ์ 2566

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี 2566
4 มกราคม 2566

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 เมษายน 2565

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1 เมษายน 2565

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 เมษายน 2564

248


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
8 เมษายน 2564

239


เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
1 ตุลาคม 2562

250


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
18 มิถุนายน 2562

276


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

เอกสารแนบ
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
2 มกราคม 2562

239


มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

เอกสารแนบ
มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
2 มกราคม 2562

300


มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
2 มกราคม 2562

248


มาตรการป้องกันการรับสินบน

เอกสารแนบ