หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
20 เมษายน 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)
20 เมษายน 2564

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินสวัดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลุกจ้างประจำขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2561
20 เมษายน 2564

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินสวัดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลุกจ้างประจำขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
20 เมษายน 2564

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
19 เมษายน 2564

109


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง อบต.สวี ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
19 เมษายน 2564

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
19 เมษายน 2564

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม)
19 เมษายน 2564

122


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561
19 เมษายน 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุผลพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
19 เมษายน 2564

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
19 เมษายน 2564

99


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6))
19 เมษายน 2564

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
19 เมษายน 2564

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
30 พฤศจิกายน 542

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

327


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
30 พฤศจิกายน 542

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
30 พฤศจิกายน 542

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ