นโยบายการบริหาร
แถลงนโยบายของผู้บริหาร ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
30 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แถลงนโยบายของผู้บริหาร ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้ที่นี่

นโยบายผู้บริหาร
30 พฤศจิกายน 542

0


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น

              ตำบลสวีเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีการตั้งถิ่นฐานทำมาหากินมาตั้งแต่อดีตดังปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระธาตุสวี หรือวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  และป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีปริมาณมากและหมุนเวียนออกสู่ตลาดตลอดปี

                เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีทิศทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวีมีความจำเป็นต้อง วางแผนการพัฒนาเพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จึงกำหนดการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น  สรุปได้ดังนี้

 1. นโยบายการให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
  1. พัฒนาการคมนาคม  ขนส่ง  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย
  2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่
  3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  ให้เพียงพอตลอดปี
  4. พัฒนาระบบโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอ
 2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ตลอดจน ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ปลอดยาเสพติดควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
  3. สนับสนุนปราชญ์ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหาร
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
  2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.
  3. พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.
  4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  1. ส่งเสริมการตั้งตลาดชุมชน  สินค้าพื้นเมือง
  2. สนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน  กองทุน  และธนาคารหมู่บ้าน
  3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
  4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  5. สนับสนุนโครงการ  “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
 5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  1. เสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. ส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  3. ส่งเสริมและแนะนำการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี