การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
7 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
10 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
25 เมษายน 2566

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
20 เมษายน 2566

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มอบนโยบายและเเสดงเจตจำนงค์การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการปฎิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดนำไปปฏิบบัติ
22 เมษายน 2565

190


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มอบนโยบายและเเสดงเจตจำนงค์การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการปฎิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดนำไปปฏิบบัติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
จรรยาบรรณข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
24 มีนาคม 2565

211


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จรรยาบรรณข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ได้ที่นี่

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมฯ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2564

273


วันที่ 23-25 ธันวาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสวีได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี

แจ้งมาตรการคู่มือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 มกราคม 2564

253


แจ้งมาตรการคู่มือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบ