ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลงอาคาร หรือเคลื่นย้ายอาคาร
8 เมษายน 2564

271


แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลงอาคาร หรือเคลื่นย้ายอาคาร 

เอกสารแนบ
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลง รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือให้ที่จอดรถ ที่กลับรถ ทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
8 เมษายน 2564

296


แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดเเปลง  รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือให้ที่จอดรถ ที่กลับรถ ทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

เอกสารแนบ
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
8 เมษายน 2564

268


แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)

เอกสารแนบ
แบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมเจ้าท่า
8 เมษายน 2564

344


แบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรมเจ้าท่า

เอกสารแนบ
แบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ท.28
8 เมษายน 2564

2151


แบบคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ท.28

เอกสารแนบ
แบบบันทึกตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
8 เมษายน 2564

276


แบบบันทึกตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร

เอกสารแนบ
แบบเอกสารคำขอเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
8 เมษายน 2564

276


แบบเอกสารคำขอเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

เอกสารแนบ
เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7 เมษายน 2564

251


เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารแนบ
เอกสารประกอบการเปลี่ยนเเปลงผู้ดูแลคนพิการ
7 เมษายน 2564

255


เอกสารประกอบการเปลี่ยนเเปลงผู้ดูแลคนพิการ

เอกสารแนบ
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน แบบ ดร.02
7 เมษายน 2564

259


แบบรับรองสถานะของครัวเรือน แบบ ดร.02

เอกสารแนบ
แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7 เมษายน 2564

273


แบบรับรองการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแนบ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7 เมษายน 2564

251


แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
7 เมษายน 2564

273


แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์จัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เอกสารแนบ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
7 เมษายน 2564

303


แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารแนบ
แบบคำขอใช้บริการอาคารอเนกประสงค์
7 เมษายน 2564

293


แบบคำขอใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ 

เอกสารแนบ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7 เมษายน 2564

271


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เอกสารแนบ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
7 เมษายน 2564

254


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

เอกสารแนบ
แบบเเจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
7 เมษายน 2564

255


แบบเเจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

เอกสารแนบ
คำร้องทั่วไป
7 เมษายน 2564

258


คำร้องทั่วไป

เอกสารแนบ
คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
7 เมษายน 2564

276


คำร้องขอสนับสนุนน้ำ

เอกสารแนบ