กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ประกาศ ก. อบต. จ.ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ ฯ พ.ศ 2564 (ฉบับที่ 2)
31 มีนาคม 2565

206


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกรฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ ฯ พ.ศ 2564 (ฉบับที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 2554
11 สิงหาคม 2564

214


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 2554 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 2557
11 สิงหาคม 2564

292


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 2557 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 2558
11 สิงหาคม 2564

242


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 2560
11 สิงหาคม 2564

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 2560
11 สิงหาคม 2564

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ก อบต ชุมพร หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564
10 สิงหาคม 2564

219


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ มาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
10 สิงหาคม 2564

233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ มาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
6 สิงหาคม 2564

219


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

243


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกำหนดกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564
6 สิงหาคม 2564

221


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกำหนดกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
6 สิงหาคม 2564

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

264


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
6 สิงหาคม 2564

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561
6 สิงหาคม 2564

222


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

249


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

228


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
6 สิงหาคม 2564

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ