แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
18 กรกฎาคม 2559

229


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

เอกสารแนบ
พรก.ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2546
18 กรกฎาคม 2559

233


พรก.ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2546

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

เอกสารแนบ
คู่การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
18 กรกฎาคม 2559

256


คู่การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

(คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)

เอกสารแนบ
การเตรียมใบเสร็จและเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย
18 กรกฎาคม 2559

255


การเตรียมใบเสร็จและเอกสารต่างๆ เพื่อส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย

 
เอกสารแนบ