หนังสือสั่งการ
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6 พฤษภาคม 2565

190


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่
6 พฤษภาคม 2565

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
6 พฤษภาคม 2565

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
6 พฤษภาคม 2565

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย
6 พฤษภาคม 2565

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง
6 พฤษภาคม 2565

171


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 พฤษภาคม 2565

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
6 พฤษภาคม 2565

195


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
19 สิงหาคม 2564

229


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
10 สิงหาคม 2564

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
10 สิงหาคม 2564

231


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ
6 สิงหาคม 2564

208


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
6 สิงหาคม 2564

205


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น
6 สิงหาคม 2564

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น
6 สิงหาคม 2564

217


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6 สิงหาคม 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 สิงหาคม 2564

207


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 สิงหาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
6 สิงหาคม 2564

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ