ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
5 ตุลาคม 2563

804


เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง