ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางโคงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
15 กุมภาพันธ์ 3107

1001


ประกาศราคากลางโคงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร