ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 17 ท่อน ถนนสายแหลมปอ - ตลาดเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณ จำวนวน 74,000 บาท
27 กรกฎาคม 2565

378


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 17 ท่อน ถนนสายแหลมปอ - ตลาดเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร งบประมาณ จำวนว 74,000 บาท ได้ที่นี่