ข่าวรับสมัครงาน
รับโอน ย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
26 มิถุนายน 2566

135


รับโอนพนักงานส่วนตำบล

1. ตำเเหน่งประเภทวิชาการ

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

2 ตำเเหน่งประเภททั่วไป

-เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)