Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
แผนดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
11 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
11 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ