การบริหารจัดการองค์ความรู้
คู่มือ "การลา" ของพนักงานส่วนตำบล
4 สิงหาคม 2564

254


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ "การลา" ของพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
4 สิงหาคม 2564

240


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
4 สิงหาคม 2564

243


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล
4 สิงหาคม 2564

232


คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้
4 สิงหาคม 2564

251


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
30 พฤษภาคม 2563

257


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2562

266


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562
1 ธันวาคม 2562

250


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-ชง.-ชก.
23 พฤษภาคม 2562

269


แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-ชง.-ชก.

เอกสารแนบ
แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-อส.-ชพ.-ชช.
23 พฤษภาคม 2562

263


แบบตรวจคุณสมบัติของบุคคล-อส.-ชพ.-ชช.

เอกสารแนบ
รูปเล่มผลงาน
23 พฤษภาคม 2562

245


รูปเล่มผลงาน

เอกสารแนบ
แบบให้คะแนนผลงาน
23 พฤษภาคม 2562

245


แบบให้คะแนนผลงาน

เอกสารแนบ
แบบรับผลงาน
23 พฤษภาคม 2562

249


แบบรับผลงาน

เอกสารแนบ
แบบปรับปรุงตำแหน่ง
23 พฤษภาคม 2562

264


แบบปรับปรุงตำแหน่ง

เอกสารแนบ
แบบประเมินด้านทักษะ
23 พฤษภาคม 2562

249


แบบประเมินด้านทักษะ

เอกสารแนบ
วินัย และ แนวทางการลงโทษวินัย
23 พฤษภาคม 2562

257


วินัย และ แนวทางการลงโทษวินัย

เอกสารแนบ
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
13 พฤษภาคม 2562

242


รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

เอกสารแนบ
ระเบียบ การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
4 ธันวาคม 2561

246


ระเบียบ การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

เอกสารแนบ
ระเบียบ การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560
12 ธันวาคม 2560

234


ระเบียบ การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ในองค์กรของอบต.สวี
9 ตุลาคม 2560

241


ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ในองค์กรของอบต.สวี

เอกสารแนบ