กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบเสนอแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
30 พฤศจิกายน 542

0


แบบเสนอแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
30 พฤศจิกายน 542

0


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการกองทุน-ประจำปี-2559
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนปฏิบัติการกองทุน-ประจำปี-2559

เอกสารแนบ
คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน-สู่ชุมชนสุขภาพดี
30 พฤศจิกายน 542

0


คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน-สู่ชุมชนสุขภาพดี

เอกสารแนบ
เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-1
30 พฤศจิกายน 542

0


เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-1

เอกสารแนบ
เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-2
30 พฤศจิกายน 542

0


เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ-เล่ม-2

เอกสารแนบ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
30 พฤศจิกายน 542

0


 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
30 พฤศจิกายน 542

0


ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เอกสารแนบ
ประกาศและเเผนของหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศและเเผนของหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี  

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการทองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
30 พฤศจิกายน 542

0


แต่งตั้งคณะกรรมการทองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

เอกสารแนบ
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงืน และเงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล.สวี ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
คู่มือโครงการตัวอย่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
30 พฤศจิกายน 542

0


คู่มือโครงการตัวอย่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่      ดาวว์โหลดเอกสารที่นี่

การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

0


การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสวี พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

0


สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


 รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน-เงินคงเหลือ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวี ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ