คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
24 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนเเปลง)
24 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก)
24 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
8 เมษายน 2564

301


คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
8 เมษายน 2564

323


คู่มือสำหรับประชาชน การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน งานควบคุมอาคาร
8 เมษายน 2564

320


คู่มือสำหรับประชาชน งานควบคุมอาคาร

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน งานขออนุญาตติดตั้งประปา
8 เมษายน 2564

286


คู่มือสำหรับประชาชน งานขออนุญาตติดตั้งประปา

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
8 เมษายน 2564

297


คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน งานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
8 เมษายน 2564

306


คู่มือสำหรับประชาชน งานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบรับรองก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32
8 เมษายน 2564

285


คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบรับรองก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาต
8 เมษายน 2564

273


คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาต

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
8 เมษายน 2564

299


คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
8 เมษายน 2564

306


คู่มือสำหรับประชาชน การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน งานการขุดดินถมดิน
8 เมษายน 2564

323


คู่มือสำหรับประชาชน งานการขุดดินถมดิน

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
8 เมษายน 2564

270


คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)
8 เมษายน 2564

295


คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก)
8 เมษายน 2564

253


คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก)

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
8 เมษายน 2564

289


คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้พิการ
8 เมษายน 2564

282


คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้พิการ

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
8 เมษายน 2564

415


คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

เอกสารแนบ