คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ขอข้อมูลข่าวสาร
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ชำระภาษีป้าย
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการชำราะภาษีป้าย
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการประชุมสภา
18 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือนักวินัยมืออาชีพ
18 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือในการปฏิบัติการการเงินและบัญชี
18 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ
18 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานของนิติกร
6 กุมภาพันธ์ 2566

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานของนิติกร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5 มกราคม 2565

190


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ที่นี่

คู่มือการลา
4 สิงหาคม 2564

226


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการลา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือแนวปฎิบัติการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง
4 สิงหาคม 2564

224


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวปฎิบัติการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
4 สิงหาคม 2564

232


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการยืมครุภัณฑ์
8 เมษายน 2564

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการยืมครุภัณฑ์ (คู่มือการปฏิบัติงาน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 เมษายน 2564

260


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ