ระเบียบว่าด้ายการลา
แบบใบขอยกเลิกวันลา
4 ตุลาคม 2559

248


แบบใบขอยกเลิกวันลา

เอกสารแนบ
ใบลาป่วย-คลอดบุตร-ลากิจ
4 ตุลาคม 2559

259


ใบลาป่วย-คลอดบุตร-ลากิจ

เอกสารแนบ
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4 ตุลาคม 2559

265


แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

เอกสารแนบ
แบบใบลาพักผ่อน
4 ตุลาคม 2559

269


แบบใบลาพักผ่อน

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การลาหยุดราชการพนักงานส่วนตำบล
4 ตุลาคม 2559

250


หลักเกณฑ์การลาหยุดราชการพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

225


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ